คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
 
 
 
Skip รังสรรค์ โฆษิตสถาพร

รังสรรค์ โฆษิตสถาพร

รังสรรค์ โฆษิตสถาพร

Skip อุทัย แก้วสุวรรณ์

อุทัย แก้วสุวรรณ์

อุทัย แก้วสุวรรณ์

Skip จงศิริ ชัยทองงาม

จงศิริ ชัยทองงาม

จงศิริ ชัยทองงาม

Skip สุรเชษฐ กุลประสูติ

สุรเชษฐ กุลประสูติ

สุรเชษฐ กุลประสูติ

 

  • หากสมัครแล้วไม่ได้รับเมล์ยืนยันกรุณาส่งเมล์มาที่ rcheewa.vec@gmail.com

    ระบุ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา
    สมัคร e-Training


ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

รายวิชาที่มีอยู่

ไอซีทีเพื่อการเกษตร (e-Agriculture) เพื่อการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศึกษาหลักการ วิธีจัดองค์ประกอบภาพถ่าย เช่น การสร้างจุดสนใจ ดุลยภาพ ความกลมกลืน ความเปรียบต่าง และองค์ประกอบภาพถ่าย เช่น แสง สี เส้น รูปทรง ทัศนมิติและเรื่องราว เป็นต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระดับเริ่มต้น ถึง ปานกลาง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย  ฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างวิจัย องค์ประกอบของรายงานการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  การพัฒนาเครื่องมือทดลอง การเขียนรายงานวิจัยแบบเต็มรูป  การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบต่าง ๆ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้     ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ  ด้วยกระบวนการทดลอง  สำรวจ  ประดิษฐ์คิดค้น  หรือการปฏิบัติเชิงระบบ  การเลือกหัวข้อโครงการ    การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  และเอกสารอ้างอิง   การเขียนโครงการ   การดำเนินโครงการ   การเก็บรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์และแปลผล   การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน   การนำเสนอผลงาน  การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ
(ให้นักศึกษาจัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสมและดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด  ไม่น้อยกว่า  160  ชั่วโมง)

ศึกษาการใช้งานของโปแกรม Adobe Captivate ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างสื่อการสอนและการนำเสนอแบบมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างดี สามารถสร้างแบบจำลองการใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งผู้เรียนสามารถทำตามในสื่อการสอนได้ทันที อีกทั้งสามารถแก้ไข เพิ่มข้อความอธิบาย ใส่เสียง สร้างแบบทดสอบ หรืออื่นๆ ได้หลังจากบันทึกหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบทดสอบ ให้คะแนนและประเมินผลได้ในตัว

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฎิบัติการเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ (ให้นักศึกษาจัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสมและดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 วันนี้ พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ประเภทของรายวิชาSkip จำนวนผู้แวะมาเยือน

จำนวนผู้แวะมาเยือน

Free Website Counter 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา (กม.5-6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 
 
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)